Adatkezelési nyilatozat

Adatkezelési szabályzat, felhasználási feltételek

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a mobilalkalmazás nem helyettesíti a szakszerű orvosi ellátást és tanácsadást, továbbá nem képezheti szakmai tanácsok és ajánlások alapját. Az Ön felelőssége, hogy az abban olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja. Az alkalmazás felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért a fejlesztő/üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Bármilyen kérdés, panasz esetén, kérjük, forduljon orvosához.

Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy az alkalmazás nem tárolja az Ön adatait. Minden rögzített adata a saját készülékén tárolódik, melyhez az üzemeltető nem fér hozzá. Az adatai automatikusan mentésre kerülnek az iCloud/Dropbox fiókjába. Amennyiben nincs iCloud/Dropbox fiókja, és letörli az Anya leszek alkalmazást a telefonjáról, úgy minden adata törlődik.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Anya leszek alkalmazás elfelejtett jelszó esetén nem biztosít jelszó emlékeztetési lehetőséget. Amennyiben elfelejti jelszavát, kérjük, törölje az Anya leszek alkalmazást telefonjáról, majd az alkalmazás újbóli letöltését követően importálja adatait iCloud/Dropbox fiókjából.

Személyes adatai az alkalmazásban rögzített egészségügyi adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az alkalmazás fejlesztői kizárólag összegzett, anonim adatokat gyűjtenek az alkalmazás használatáról, mely az egyes funkciók népszerűségének monitorozására, továbbá a későbbi fejlesztési irányok meghatározására szolgál.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapvető rendelkezései

Értelmező rendelkezések:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

4. Az adatkezelés elvei

4. § (1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(3) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

(4) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

5. Az adatkezelés jogalapja

5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

(2) Különleges adat a 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha

a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,

1. Az adatkezelő neve:

H2Online Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)

2. Az adatkezelő címe:

4026 Debrecen, Csemete u. 20.

3. Elérhetőség:

info@h2online.hu

4. Az adatkezelés megnevezése:

Elsősegély mobil applikációra az érintett által feltöltött személyes és különleges adatokhoz kapcsolódó adatkezelés.

5. Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik.

6. A kezelt adatok köre:

- hang/kép rögzítés

- telefon állapota

- account lekérdezés

- kontaktok lekérése és módosítása

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy ezek az adatok önkéntesen adhatóak meg, amennyiben a felhasználó megadja azokat, az ráutaló magatartásnak minősül, mely szerint a felhasználó hozzájárult ahhoz, hogy a Szolgáltató kezelje a megadott személyes és különleges adatokat.

A megadott adatokból a Szolgáltató csak és kizárólag statisztikákat készít, mely személyes adatokat nem tartalmaz.

7. Az adatkezelés célja:

Az alkalmazás célja a vészhelyzetek kezelésének edukációja. Komplett elsősegély-nyújtási tananyagot tartalmaz újraélesztési útmutatóval, kórház-és defibrillátor keresővel és mentőhívási funkcióval.

8. Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által a megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

9. Adatok törlése:

A felhasználó saját személyes és különleges adatainak törlési igényét e-mailben a info@h2online.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

10. Adatfeldolgozó megnevezése:

Az adatfeldolgozást végzi: Amarone Kft.

11. Adatfeldolgozó címe:

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 112.

12. Adatfeldolgozás megnevezése:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, amely gépi úton történik.

13. Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén a Szolgáltató tulajdonában lévő szerveren tároljuk. A felhasználó által megadott valamennyi adatot a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A Szolgáltató számára kiemelt fontosságú cél a felhasználók által rögzített adatok védelme, az információs önrendelkezési jog biztosítása.

14. Adattovábbítás

A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet.

15. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

16. A felhasználók jogai adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes és különleges adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a info@h2online.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

17. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.). További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársat a info@h2online.hu e-mail címen.

18. Felhasználói hozzájárulás

Az Elsősegély mobilapplikáció használatával a felhasználó a jelen adatkezelési szabályzatot és az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti. Felhasználói adatkezelési hozzájárulás tartalma: „Az Elsősegély mobilapplikáción megadott személyes és különleges adataimat a Szolgáltató (H2Online Kft.) az Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja.”

Az adatkezelési szabályzat megtekinthető: http://elsosegely.webbeteg.hu/page/elsosegely-adatkezeles

Támogatók
https://www.generali.hu/ http://celerus.hu/ http://www.mentok.hu http://www.ogyei.hu http://www.leghajo.hu http://www.mnsza.hu/index.php http://kekeskutato.hu/ http://elsosegely.hu/ /page/impresszum http://bit.ly/OGuQaF /page/impresszum
Támogatók listája